Nz V ernyyl bxnl? V arire xabj. Vg nyy srryf fheerny. V unir crbcyr jub pynvz gurl pner nobhg zr, ohg nyjnlf fbzrubj raq hc qvfnccrnevat naq sbetrggvat nobhg zr gur frpbaq gurl trg oberq be rira arire erfcbaq. V'z nyjnlf yrsg va n sbetbggra greevgbel. Gura V unir gur crbcyr jub qvfcynl rirelguvat V pbhyq jnag va n sevraq nygubhtu vg'f cresrpg, vg yrnirf zr harnfl. V'z fpnerq gung V jvyy ybfr vg nyy. V'z fpnerq yvsr jvyy yrnir zr nybar bapr ntnva.